วันหยุดพักผ่อนและ การหยุดงาน

ลูกจ้างทุกคน รวมทั้งลูกจ้างแบบพาร์ตไทม์และชั่วคราวมีสิทธิลาหยุด 10 วันโดยได้รับค่าแรง ในกรณีที่ได้รับความรุน แรงในครอบครัวและระหว่างสามีกับภรรยา

การลาหยุดโดยได้รับค่าแรงเนื่องจากความรุนแรงในครอบ ครัวและระหว่างสามีกับภรรยาเป็นสิทธิการลาหยุดขั้นต่ำแบบใหม่ เช่นเดียวกับการลาหยุดประจำปี หรือการลาป่วย และ การลาหยุดของผู้ดูแล

การลาหยุดนี้จะเริ่มใช้ตั้งแต่:

 • 1 กุมภาพันธ์ 2023 – สำหรับลูกจ้างของนายจ้างที่มิใช่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก
 • 1 สิงหาคม 2023 – สำหรับลูกจ้างของนายจ้างที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็ก

  เราจะมีข้อมูลที่แปลแล้วมากกว่านี้ในเร็วๆ นี้

  ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ New paid family and domestic violence leave เลือกภาษาของคุณจากเมนูด้านบนสุดของหน้า เพื่อการแปล

  ลูกจ้างสามารถลาหยุดได้ด้วยเหตุ ผลหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

  ลูกจ้างทุกคน ยกเว้นลูกจ้างประเภทชั่ว คราว (casual) มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำ หรับการลาหยุดพักผ่อน และเจ็บป่วยและการลาของผู้ดูแล

  เมื่อลางาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งไม่รวมค่าล่วง เวลา ค่าทำงานนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือเงินโบนัส

  ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

  ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน (ซึ่งรู้จักกันในนามว่า การลาหยุดประจำปี (annual leave)) จะอนุญาตให้ลูก จ้างได้รับค่าจ้างในขณะที่ลาหยุดงานได้

  รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการลาหยุดประจำปี

  ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

  ลูกจ้างประเภทเต็มเวลา และไม่เต็มสามารถลาหยุดประจำปีได้ 4 สัปดาห์ต่อปี ลูกจ้างบางคนจะได้รับค่าจ้างพิเศษที่เรียกว่าการจ่ายเงินพิเศษสำหรับการลาประจำปี (annual leave loading)

  ลูกจ้างประเภทชั่วคราวจะไมได้รับค่า จ้างสำหรับการหยุดงาน แต่สามารถขอลาหยุดพักผ่อนโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างได้

  จะลาหยุดพักผ่อนได้เมื่อไร?

  ลูกจ้างเริ่มสะสมวันหยุดประจำปีตั้งแต่พวกเขาเริ่มทำงาน การลาหยุดประจำปีอาจ:

  • ช้เมื่อใดก็ได้ระหว่าง 12 เดือนแรกของการทำงาน
  • เป็นเวลานานเท่าใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงทั้งวันหรือบางช่วงเวลาของวันก็ได้

  นายจ้าง และลูกจ้างต้องตกลงกันว่าเมื่อ ไรจึงจะลาได้ นายจ้างสามารถปฏิเสธคำขอลาหยุดประจำปีของลูกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

  บางที นายจ้างสามารถแนะนำให้ลูกจ้างของพวกเขาลาหยุดประจำปีก็ได้

  การสิ้นสุดการจ้างงาน

  เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ลูกจ้างจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าวันลาหยุดประจำปีที่พวกเขาได้สะสมมาแต่ยังไม่ได้ลาหยุด

  จำนวนที่จ่ายให้ต้องรวมเงินเพิ่มสำหรับการลาหยุดประจำปี (annual leave loading) หากลูกจ้างคนนั้นควรได้รับเงินเพิ่มจำนวนนั้นเมื่อเขาลาหยุด ระหว่างการจ้างงาน

  สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • เพื่อที่จะคำนวณการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนหรือวันลาป่วย และวันลาของผู้ดูแล ไปที่เครื่องคำนวณการลาของเรา (Leave Calculator)