วันหยุดพักผ่อนและ การหยุดงาน

ลูกจ้างสามารถลาหยุดได้ด้วยเหตุ ผลหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

ลูกจ้างทุกคน ยกเว้นลูกจ้างประเภทชั่ว คราว (casual) มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำ หรับการลาหยุดพักผ่อน และเจ็บป่วยและการลาของผู้ดูแล

เมื่อลางาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งไม่รวมค่าล่วง เวลา ค่าทำงานนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือเงินโบนัส

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน (ซึ่งรู้จักกันในนามว่า การลาหยุดประจำปี (annual leave)) จะอนุญาตให้ลูก จ้างได้รับค่าจ้างในขณะที่ลาหยุดงานได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการลาหยุดประจำปี

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

ลูกจ้างประเภทเต็มเวลา และไม่เต็มสามารถลาหยุดประจำปีได้ 4 สัปดาห์ต่อปี ลูกจ้างบางคนจะได้รับค่าจ้างพิเศษที่เรียกว่าการจ่ายเงินพิเศษสำหรับการลาประจำปี (annual leave loading)

ลูกจ้างประเภทชั่วคราวจะไมได้รับค่า จ้างสำหรับการหยุดงาน แต่สามารถขอลาหยุดพักผ่อนโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างได้

จะลาหยุดพักผ่อนได้เมื่อไร?

ลูกจ้างเริ่มสะสมวันหยุดประจำปีตั้งแต่พวกเขาเริ่มทำงาน การลาหยุดประจำปีอาจ:

  • ช้เมื่อใดก็ได้ระหว่าง 12 เดือนแรกของการทำงาน
  • เป็นเวลานานเท่าใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงทั้งวันหรือบางช่วงเวลาของวันก็ได้

นายจ้าง และลูกจ้างต้องตกลงกันว่าเมื่อ ไรจึงจะลาได้ นายจ้างสามารถปฏิเสธคำขอลาหยุดประจำปีของลูกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

บางที นายจ้างสามารถแนะนำให้ลูกจ้างของพวกเขาลาหยุดประจำปีก็ได้

การสิ้นสุดการจ้างงาน

เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ลูกจ้างจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าวันลาหยุดประจำปีที่พวกเขาได้สะสมมาแต่ยังไม่ได้ลาหยุด

จำนวนที่จ่ายให้ต้องรวมเงินเพิ่มสำหรับการลาหยุดประจำปี (annual leave loading) หากลูกจ้างคนนั้นควรได้รับเงินเพิ่มจำนวนนั้นเมื่อเขาลาหยุด ระหว่างการจ้างงาน

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • เพื่อที่จะคำนวณการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนหรือวันลาป่วย และวันลาของผู้ดูแล ไปที่เครื่องคำนวณการลาของเรา (Leave Calculator)