การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะทำได้ต่อเมื่อ:

  • ลูกจ้างคลอดบุตร
  • ภรรยาหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์ภรรยาของลูกจ้างคลอดบุตร
  • ลูกจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นบุตรบุญธรรม

ลูกจ้างต้องทำงานกับนายจ้างของพวกเขามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อที่จะสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

ลูกจ้างสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้างได้ 12 เดือน และพวกเขาสามารถขอลาเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน

ระยะ 12 เดือนของการลาเพื่อเลี้ยงดู บุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถแบ่งใช้ระหว่างบิดามารดาทั้งสองคน แต่พวกเขาสามารถลาพร้อมกันได้ 8 สัปดาห์เท่านั้น

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้ รับค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจได้รับค่าจ้างสำหรับวันลาเพื่อ เลี้ยงดูบุตรจากรัฐบาลออสเตรเลีย และจากนายจ้างของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง ดูได้ที่ Centrelink – Parental Leave Pay external-icon.png.

ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน?

ลูกจ้างต้องแจ้ง (notice) แก่นายจ้างของตนอย่างน้อย 10 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และต้องยืนยันวันลาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเริ่มต้นของวันลา

การลาพิเศษเพื่อดูแลบุตร

ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างได้ (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าการลาพเศษเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid special maternity leave)) หาก:

  • เธอมีความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการมี ครรภ์
  • การมีครรภ์ของเธอสนสุดลงหลัง 12 สัปดาห์เพราะแท้ง ทำแท้งหรือเด็กเสีย ชีวิตในครรภ์

งานที่ปลอดภัย – คืออะไร?

ลูกจ้างที่มีครรภ์มีสิทธิที่จะทำงานที่ปลอดภัย (safe job) หากพวกเขาไม่สามารถทำงานตามปกติของตนได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ของพวกเขา ลูกจ้างคนนั้นต้องให้หลักฐาน (เช่นใบรับรองแพทย์) ของตน เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีงานที่ปลอดภัย

หากไม่มีงานที่ปลอดภัย ลูกจ้างคนนั้นสามารถลาโดยได้รับค่าจ้างได้ (เป็นที่รู้จักในนามการลาหยุดงานที่ไม่ปลอดภัย(no safe job leave)) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาแบบนี้ หากลูกจ้างคนนั้นได้ทำงานกับนายจ้างผู้นี้มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

การกลับมาทำงานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

เมื่อลูกจ้างกลับมาทำงาน พวกเขามีสิทธิกลับมาทำงานที่พวกเขาเคยทำก่อนลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร พวกเขาต้องกลับมาทำงานนี้ ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นมาทำงานแทนในขณะที่พวกเขาลาหยุดไป