การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรสามารถทำได้เมื่อ

  • ลูกจ้างคลอดบุตร
  • คู่สมรสหรือคู่ครองโดยพฤตินัย (de facto) ของลูกจ้างคลอดบุตร
  • ลูกจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นบุตรบุญธรรม

ใครมีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้าง (unpaid parental leave) ได้ หากลูกจ้างได้ทำงานกับนายจ้างของตนมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

ลูกจ้างประเภทชั่วคราว สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้หาก

  • ลูกจ้างได้ทำงานกับนายจ้างของตนเป็นประจำมาเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน
  • คาดว่าจะทำงานประจำกับนายจ้างของตนต่อไป

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน

ลูกจ้างสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้างได้ 12 เดือน

เมื่อลูกจ้างได้เริ่มการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้างแล้ว ลูกจ้างสามารถขอลาเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน

ลูกจ้างสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้ในลักษณะใดบ้าง

ลูกจ้างสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้าง

  • โดยเป็นการลาที่มีระยะเวลาต่อเนื่อง (เช่น 6 เดือนติดต่อกัน)
  • โดยเป็นแบบยืดหยุ่น รวมระยะเวลา 100 วัน (เช่น ลาครั้งละ หนึ่งวันหลายครั้ง)
  • โดยเป็นแบบผสมที่ใช้ทั้งการลาที่มีระยะเวลาต่อเนื่องและการลาแบบยืดหยุ่น

เมื่อทั้งบิดาและมารดาต้องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ทั้งบิดาและมารดาสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้างและลาพร้อมกันได้เป็นเวลาระยะ 12 เดือน

นอกจากนี้ ทั้งบิดาและมารดายังสามารถขอลาเพิ่มได้อีก 12 เดือน นอกเหนือจำนวนวันลาช่วงแรก

ลูกจ้างต้องแจ้งการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรล่วงหน้ากี่วัน

ลูกจ้างต้องแจ้ง (notice) นายจ้างของตนอย่างน้อย 10 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้าง

นอกจากนี้ ลูกจ้างยังต้องยืนยันวันที่จะลาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนวันเริ่มต้นของการลา

การลาพิเศษเพื่อดูแลบุตร

ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างได้ หากไม่สามารถทำงานได้เนื่องจาก

  • ลูกจ้างตั้งครรภ์ และมีอาการเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องกับการมีครรภ์ หรือ
  • การสิ้นสุดการตั้งครรภ์หลังอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ เพราะการแท้งบุตร การทำแท้ง หรือ การคลอดทารกที่ตายในครรภ์

การลางานในลักษณะนี้เรียกว่าการลาพิเศษเพื่อดูแลบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (special unpaid parental leave)

งานที่ปลอดภัย

ลูกจ้างที่มีครรภ์มีสิทธิที่จะทำงานที่ปลอดภัย (safe job) หากพวกเขาไม่สามารถทำงานตามปกติของตนได้เนื่องจากการตั้งครรภ์

ลูกจ้างต้องนำหลักฐานเกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องทำงานที่ปลอดภัย (เช่นใบรับรองแพทย์) ให้แก่นายจ้าง

หากไม่มีงานที่ปลอดภัย ลูกจ้างสามารถลาหยุดงานเนื่องจากไม่มีงานที่ปลอดภัย (no safe job leave) โดยนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาแบบนี้หากลูกจ้างคนนั้นมีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การกลับมาทำงานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

เมื่อลูกจ้างกลับมาทำงาน ลูกจ้างมีสิทธิกลับมาทำงานที่เคยทำก่อนลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร

ลูกจ้างต้องกลับมาทำงานนี้ ถึงแม้จะมีคนอื่นมาทำงานแทนในช่วงที่ลูกจ้างลาหยุด

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง

ลูกจ้างสามารถรับเงินค่าจ้างสำหรับวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้จากรัฐบาลออสเตรเลีย กรุณาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Services Australia – Parental Leave Pay

นอกจากนี้ ลูกจ้างอาจได้รับเงินค่าจ้างสำหรับวันลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจากนายจ้างของตน