วันหยุดราชการ

ลูกจ้างทุกคนได้รับอนุญาตให้หยุดงานได้ในวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถขอให้ลูก จ้างทำงานได้ ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้ หากพวกเขามีเหตุผลสมควร (reasonable grounds)

ไปที่หน้า รายชื่อวันหยุด ราชการของเรา สำหรับรายชื่อวันหยุดราชการในรัฐหรือเขตมณฑลของท่าน

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับวันหยุดสาธารณะ (วันหยุดราชการ)

 

 

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดราชการ

ลูกจ้างประเภทเต็มเวลา

และไม่เต็มเวลาที่ไม่ได้ทำงานในวันหยุดราชการจะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างต่ำสุดสำหรับชั่วโมงธรรมดาที่พวกเขาทำตามปกติของวันนั้น

ลูกจ้างบางคนที่ทำงานในวันหยุดราช การต้องได้รับค่าจ้างในอัตราค่าทำงานนอกเวลา (penalty rate) ซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วันหยุดราชการระหว่างการลาแบบอื่น

เมื่อลูกจ้างลาหยุดประจำปีหรือลาป่วย พวกเขาจะยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน การจ่ายเงินนี้ไม่ได้มาจากงบสำหรับการลาของลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม วันหยุดราชการวันนั้นต้องตรงกับวันที่ลูกจ้างคนนั้นทำงานตามปรกติ

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างของเรา (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7192