Farsi/Persian - فارسی

اطلاعات موجود در این صفحه می‌تواند به شما کمک کند تا حقوق و مسئولیت‌هایی را که در محل کار دارید درک کنید. این اطلاعات شامل بیشتر کسانی که در استرالیا کار می‌کنند یا کارمند استخدام می‌کنند می‌شود.

اگر مترجم لازم دارید:

  • به سرویس ترجمه کتبی و شفاهی (TIS)، شماره 450 131 به هزینه یک تلفن محلی تلفن بزنید
  • به اپراتور TIS بگویید به چه زبانی صحبت می‌کنید
  • از اپراتور بخواهید که به Fair Work Infoline، شماره 94 13 13 تلفن بزند.

روی لینک‌های زیر کلیک کنید تا اطلاعاتی را که می‌خواهید پیدا کنید.