การยุติการจ้างงาน

ลูกจ้างสามารถลาออกหรือถูกเลิกจ้าง (ไล่ออก)ได้

ในการที่จะไล่ลูกจ้างออกนั้น นายจ้างต้องให้หมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (notice) เพื่อแจ้งวันสุดท้ายในการทำงานของเขา ลูกจ้างที่กำลังจะลาออกไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร – พวกเขาสามารถลาออกด้วยคำพูดได้

ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน?

นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างถาวรทราบก่อนภายในระยะเวลาขั้นต่ำดังนี้:

ระยะเวลาทำงาน ระยะหมายแจ้ง
1 ปีหรือน้อยกว่า 1 สัปดาห์
มากกว่า 1 ปี –3 ปี 2 สัปดาห์
มากกว่า 3 ปี – 5 ปี 3 สัปดาห์
มากกว่า 5 ปี 4 สัปดาห์

ลูกจ้างจะได้เวลาในการรับหมายแจ้งเพิ่มหนึ่งสัปดาห์ หากเขาอายุเกิน 45 ปี และได้ทำงานให้นายจ้างผู้นั้นมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ตามปกติ ลูกจ้างต้องให้หมายแจ้งในเวลาเท่ากันแก่นายจ้าง เมื่อเขาต้องการลาออกจากงาน ใช้เครื่องคำนวณหมายแจ้ง และจ่ายเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้างของเรา (Notice and Redundancy Calculator) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระยะการแจ้งขั้นต่ำ

ลูกจ้างต้องไม่ถูกเลิกจ้างงานเพราะถามคำถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิในสถานที่ทำงานของพวกเขา

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการยุติการจ้างงาน

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้แบบฟอร์มจดหมายมาตรฐานสำหรับการแจ้งการยุติการจ้างงานของเรา (Termination of employment letter template)