การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรจะทำได้ต่อเมื่อ:

  • ลูกจ้างคลอดบุตร
  • ภรรยาหรือผู้ที่อยู่กินฉันท์ภรรยาของลูกจ้างคลอดบุตร
  • ลูกจ้างรับเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีเป็นบุตรบุญธรรม

ลูกจ้างต้องทำงานกับนายจ้างของพวกเขามาแล้วอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อที่จะสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

 

 

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

ลูกจ้างสามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่รับค่าจ้างได้ 12 เดือน และพวกเขาสามารถขอลาเพิ่มเติมได้อีก 12 เดือน

ระยะ 12 เดือนของการลาเพื่อเลี้ยงดู บุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้างนี้สามารถแบ่งใช้ระหว่างบิดามารดาทั้งสองคน แต่พวกเขาสามารถลาพร้อมกันได้ 8 สัปดาห์เท่านั้น

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้ รับค่าจ้าง

ลูกจ้างอาจได้รับค่าจ้างสำหรับวันลาเพื่อ เลี้ยงดูบุตรจากรัฐบาลออสเตรเลีย และจากนายจ้างของพวกเขา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยได้รับค่าจ้าง ดูได้ที่ Centrelink – Parental Leave Pay external-icon.png.

ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน?

ลูกจ้างต้องแจ้ง (notice) แก่นายจ้างของตนอย่างน้อย 10 สัปดาห์ ก่อนจะเริ่มการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร และต้องยืนยันวันลาล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนการเริ่มต้นของวันลา

การลาพิเศษเพื่อดูแลบุตร

ลูกจ้างสามารถลาหยุดโดยไม่รับค่าจ้างได้ (ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อว่าการลาพเศษเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไม่ได้รับค่าจ้าง (unpaid special maternity leave)) หาก:

  • เธอมีความเจ็บป่วยที่เกี่ยวข้องกับการมี ครรภ์
  • การมีครรภ์ของเธอสนสุดลงหลัง 12 สัปดาห์เพราะแท้ง ทำแท้งหรือเด็กเสีย ชีวิตในครรภ์

งานที่ปลอดภัย – คืออะไร?

ลูกจ้างที่มีครรภ์มีสิทธิที่จะทำงานที่ปลอดภัย (safe job) หากพวกเขาไม่สามารถทำงานตามปกติของตนได้ เนื่องจากการตั้งครรภ์ของพวกเขา ลูกจ้างคนนั้นต้องให้หลักฐาน (เช่นใบรับรองแพทย์) ของตน เกี่ยวกับความจำเป็นที่จะต้องมีงานที่ปลอดภัย

หากไม่มีงานที่ปลอดภัย ลูกจ้างคนนั้นสามารถลาโดยได้รับค่าจ้างได้ (เป็นที่รู้จักในนามการลาหยุดงานที่ไม่ปลอดภัย(no safe job leave)) นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับการลาแบบนี้ หากลูกจ้างคนนั้นได้ทำงานกับนายจ้างผู้นี้มาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 12 เดือน

การกลับมาทำงานหลังการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร

เมื่อลูกจ้างกลับมาทำงาน พวกเขามีสิทธิกลับมาทำงานที่พวกเขาเคยทำก่อนลาหยุดเพื่อเลี้ยงดูบุตร พวกเขาต้องกลับมาทำงานนี้ ถึงแม้ว่าจะมีคนอื่นมาทำงานแทนในขณะที่พวกเขาลาหยุดไป

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7193