Vietnamese - Việt-ngữ

Tất cả nhân viên làm việc tại Úc đều có cùng quyền lợi tại nơi làm việc kể cả các nhân viên di dân và người có thị thực.

Tất cả chủ nhân tại Úc đều phải tuân theo các luật lệ tại nơi làm việc ngay cả khi nhân viên của họ là người có thị thực.

Chúng tôi có thể giúp quý vị hiểu rõ các quyền hạn và trách nhiệm của mình.

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về làm việc tại Úc.

 

Bắt đầu

Tìm hiểu thêm về làm việc tại Úc:

Hãy xem Hướng dẫn khi bắt đầu một việc làm mới  bắt đầu một việc làm (Guide to starting a new job) của chúng tôi để biết thêm thông tin.

Lương bổng

Đối với các việc làm khác nhau, chủ nhân phải trả các mức lương tối thiểu khác nhau. Ví dụ như nhân viên từ 21 tuổi trở lên phải được trả ít nhất $23,23 một giờ hay $29,04 một giờ nếu họ không được nghỉ phép có hưởng lương.

Muốn biết thêm thông tin xin xem Trang lương bổng việc làm của chúng tôi.

Nếu nhân viên phải đi huấn luyện, dự họp hay mở và đóng cửa doanh nghiệp trong khuôn khổ việc làm của họ, họ phải được trả đúng mức lương cho tất cả những giờ làm việc. Nhân viên phải được trả lương bằng tiền mà không phải bằng hàng hoá và dịch vụ như thực phẩm, quần áo hay chỗ ở

Các bản Thông tin Nhân dụng

Có 3 tài liệu quan trọng tại nơi làm việc cho nhân viên tại Úc. Các tài liệu cung cấp thông tin cho nhân viên mới được tuyển dụng về các quyền hạn của họ tại nơi làm việc:

Bản Thông Tin Công Bằng Lao Động

Người chủ phải cung cấp trước cho mỗi nhân viên mới một bản Thông tin Công bằng Lao động (Fair Work Information Statement - FWIS), hoặc ngay khi có thể được sau khi nhân viên bắt đầu công việc.

Bản Thông Tin Việc Làm Phù Động (Casual Employment)

Người chủ cũng phải cung cấp cho mỗi nhân viên phù động mới được tuyển dụng một bản Thông tin Việc làm Phù động (Casual Employment Information Statement - CEIS) cùng một lúc.

Bản Thông Tin Hợp Đồng có Thời Hạn Cố Định

Nhân viên làm việc theo hợp đồng có thời hạn phải được cung cấp Bản Thông tin Hợp đồng có Thời hạn Cố định (Fixed Term Contract Information Statement - FTCIS).

Nghỉ phép và nghỉ làm việc 

Nhân viên có thể xin nghỉ làm. Điều này gọi là ‘nghỉ việc’ (‘leave’). Và gồm có:

  • nghỉ phép có lương
  • nghỉ phép có lương khi bị bệnh hay chăm sóc cho một người nào
  • nghỉ khi có con.

Hãy xem thêm thông tin trên trang nghỉ phép và nghỉ làm việc.

Thôi việc

Một nhân viên có thể xin thôi việc hay bị sa thải (đuổi việc).

Điều quan trọng là phải thông báo (notice) theo đúng thời hạn. Hãy sử dụng Bản tính Thông báo và Cho thôi việc (Notice and Redundancy Calculator) của chúng tôi để tính ra thời hạn thông báo và quyền lợi khi nghỉ việc (redundancy).

Cần được giúp đỡ?

Chúng tôi có thể giúp đỡ nếu quý vị có vấn đề về lương bổng hay điều kiện làm việc tại nơi làm việc. Hãy nói chuyện với chúng tôi bằng ngôn ngữ của quý vị. Mọi người đều có cùng quyền lợi tại nơi làm việc ở Úc. Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

 

Muốn biết thêm thông tin về cách thức Fair Work Ombudsman (Giám sát viên Việc làm Công bằng) có thể giúp quý vị giải quyết tranh chấp tại nơi làm việc như thế nào, xin xem trang giúp giải quyết vấn đề tại nơi làm việc của chúng tôi.

Nếu lo ngại rằng người nào đó đang không theo đúng các luật lệ tại nơi làm việc nhưng quý vị không muốn dính líu vào, quý vị cũng có thể trình báo vấn đề cho chúng tôi ẩn danh.

Nhân viên không thể bị rắc rối vì liên lạc với Fair Work Ombudsman để hỏi các thông tin về lương bổng và quyền lợi của mình.

Tất cả mọi công nhân làm việc ở Úc đều được bảo vệ như nhau tại nơi làm việc. Hãy xem video ngắn của chúng tôi để tìm biết thêm.

 

Gọi cho chúng tôi

Nếu cần thông dịch viên, xin quý vị gọi cho Dịch vụ Thông Phiên Dịch (TIS) qua số 131 450 để sắp xếp giờ giấc nói chuyện với chúng tôi miễn phí bằng ngôn ngữ của quý vị. Hãy nói cho nhân viên trực tổng đài biết quý vị nói ngôn ngữ gì và nhờ họ gọi cho chúng tôi qua số 131 394. Nếu ở ngoài nước Úc, quý vị có thể gọi cho TIS qua số +61 3 9268 8332. 

Làm gì kế tiếp

  • Quý vị có lo lắng là có ai đó không theo đúng các luật lệ tại nơi làm việc phải không? Quý vị có thể cho chúng tôi biết về chuyện này ẩn danh. Hãy trình báo ẩn danh ngay.