Somali - Soomaali

Macluumaadka boggan ku yaal waxay kaa caawin karaan inaad fahamto xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga xagga shaqada. Macluumaadkan waxay khuseeyaan badiba dadka shaqeeya, ama loo shaqeeyo halkan Australia.

Haddii aad u baahan tahay turjumaan:

  • ka wac Adeegga Fasiraadda iyo Turjumaanka Afka ah (TIS) taleefanka 131 450 oo ah qiimaha wicitaanka degaanka
  • U sheeg xiriiriyaha TIS luqadda aad u baahan tahay
  • Weydii xiriiriyaha TIS inuu ka waco Fair Work Infoline taleefanka 13 13 94.

Riix xiriirka hoose si aad u hesho macluumaadka aad doonayso.