Dari - دری

شغل های امن، معاش بهتر: تغییرات در قوانین محیط کار استرالیا

در The Fair Work Act (قانون کار منصفانه) اصلاحاتی به عمل آمده تا طیفی از قوانین محیط کار نو را شامل شود.

ما در Secure Jobs, Better Pay: Changes to Australian workplace laws (شغل های امن، معاش بهتر: تغییرات در قوانین محیط کار) معلومات بیشتری را داریم. از روی menu (فهرست) در بالای صفحه، زبان خود را انتخاب کنید تا به معلومات ترجمه شده دست یابید.

همه کارمندان مستحق 10 روز رخصتی با معاش برای خشونت خانوادگی وخانگی، بشمول کارمندان پاره وقت و موقت هستند

رخصتی با معاش برای خشونت خانوادگی وخانگی یک استحقاق رخصتی حداقل جدید است، مانند رخصتی سالانه یا رخصتی استعلاجی و مراقبتی.

این رخصتی از تاریخ ذیل در دسترس است:

ما به زودی معلومات بیشتری در ویب سایت مان خواهیم داشت.

در رخصتی با معاش برای خشونت خانوادگی وخانگی جدید، معلومات بیشتری کسب کنید. زبان تان را از منوی بالای صفحه برای ترجمه انتخاب کنید.

معلومات مندرج اين صفحه مي تواند شما را در قسمت دانستن حقوق و مسؤليت هاي وظيفوي تان كمك كند.  اين معلومات در مورد اكثر اشخاصيكه در آستراليا كار مي كنند و يا كارگر استخدام مي كنند، صدق مي كند.

درصورت ضرورت به يك ترجمان:

  • براي خدمات ترجماني كتبي و شفاهي (TIS) به تيلفون شماره 450 131 به قيمت يك مكالمه تيلفوني محلي زنگ بزنيد
  • براي آپراتور TIS بگوئيد كه به كدام لسان صحبت مي كنيد
  • از آپراتور TIS بخواهيد كه براي  Fair Work Infoline به تيلفون شماره 94 13 13 زنگ بزند.

براي كسب معلومات مورد ضرورت تان لطفاً بالاي لينك ذيل كليك كنيد.