ปัญหาต่างๆ ในสถานที่ทำงาน

รู้จักคนที่ได้รับค่าจ้างไม่ถูกต้องหรือ? ได้ยินมาว่ามีธุรกิจหรือองค์กรใดได้กระทำความผิดอะไรรึเปล่า? เราสามารถช่วยท่านแก้ปัญหานี้ได้ หรือท่านสามารถให้ข้อมูลของท่านแก่เราโดยไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ 

ทางเลือกที่ 1: รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในสถานที่ทำงาน

ท่านต้องการคำแนะนำในการแก้ปัญหาในสถานที่ทำงานของท่านหรือไม่?

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้นตอนของแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในสถานที่ทำงานของเรา (Guide to resolving workplace disputes). หากท่านต้องการใช้บริการล่ามแปลภาษา ท่านสามารถโทรศัพท์หาบริการแปลและล่าม (TIS) ได้ที่หมายเลข 131 450 แล้วแจ้งพนักงานที่รับโทรศัพท์ถึงภาษาที่ท่านพูด และขอให้เขาติดต่อเรามาที่หมายเลข131 394 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรหา TIS จากนอกประเทศออสเตรเลียได้ที่หมายเลข  +61 3 9268 8332 

ท่านมีสิทธิได้รับค่าจ้าง และเงื่อนไขขั้นต่ำในสถานที่ทำงาน ถึแม้ว่าท่านจะทำผิดเงื่อนไขวีซ่าของท่านก็ตาม  เราได้ทำข้อตกลงกั กระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) ว่า วีซ่าชั่วคราวนั้นจะไม่ถูกยกเลิก ในกรณีที่ผู้ถือวีซ่านั้นมาหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือ ตราบเท่าที่พวกเขา :

 • มีสิทธิที่จะทำงานตามวีซ่าของพวกเขา 
 • เชื่อว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบในสถานที่ทำงาน
 • ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพในการทำงานของพวกเขาให้เราทราบ 
 • กำลังช่วยเหลือเราในการสืบสวน 

สิ่งนี่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ:

 • พวกเขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าของตน เองในอนาคต
 • ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะทำให้วีซ่าของพวกเขาต้องถูกยกเลิก (เช่นเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความประพฤติ สุขภาพหรือการฉ้อฉล)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในสถานที่ทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่าทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลีย ที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายใน external-icon.png

ทางเลือกที่ 2: รายงานเกี่ยวกับความกังวลในสถานที่ทำงานโดยไม่ระบุชื่อ

 หากท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงาน แต่ท่านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ท่านสามารถรายงานปัญหานี้มาที่เราโดยไม่ระบุชื่อได้  

ข้อมูลบางอย่างที่ท่านสามารถแจ้งเราได้ รวมถึง

 • ค่าจ้าง เช่น ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ำกว่าอัตราแรงงานขั้นต่ำสำหรับงานที่ทำหรือไม่ได้รับเพย์สลิป (เอกสารระบุการจ่ายเงินค่าจ้าง)
 • การลางาน เช่น ไม่ได้รับค่าแรงเมื่อลาป่วย
 • สภาพการทำงาน เช่น นายจ้างละเมิดกฎเกี่ยวกับการหยุดพัก กะทำงาน และชั่วโมงการทำงาน
 • การยกเลิกการจ้างงาน เช่น ลูกจ้างไม่ได้รับเอกสารแจ้งยกเลิกการจ้างงานอย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการถูกให้ออกเพราะยุบตำแหน่ง
 • การโฆษณาตำแหน่งงาน เช่น ธุรกิจประกาศโฆษณาตำแหน่งงานที่มีอัตราค่าจ้างที่ผิดกฎหมาย

พวกเราจะไม่ติดต่อท่านกลับไป แต่ข้อมูลที่ท่านให้เรามา:

 • จะช่วยเราในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของเราทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต  
 • อาจถูกนำไปแบ่งปันกับองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลเขตมณฑล

รายงานโดยไม่ระบุชื่อ เดี๋ยวนี้

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

 • ใช้แอพบันทึกชั่วโมงของข้าพเจ้า (Record my hours app) เพื่อติดตามเวลาของท่านในสถานที่ทำงาน