การจ่ายเงินค่าจ้าง

เมื่อลูกจ้างเริ่มทำงานใหม่ พวกเขาควร:

 • ตรวจสอบสถานะการจ้างงานของพวกเขา
 • ตรวจสอบอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของพวกเขา
 • เก็บบันทึกซึ่งรวมถึงชั่วโมงที่พวกเขาทำงาน และจำนวนที่พวกเขาได้รับการจ่ายค่าจ้าง

ลูกจ้างต้องมั่นใจว่าพวกเขาทราบกฎเกี่ยวกับค่าจ้าง และเงื่อนไขในการทำ งานอื่นๆ ของนายจ้าง

ประเภทของการจ้างงาน

ลูกจ้างสามารถถูกจ้างงานได้ในสถานะ:

 • เต็มเวลา
 • ไม่เต็มเวลา หรือ
 • ชั่วคราว(casual).

ลูกจ้างยังสามารถได้รับการจ้างงานในสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนโดยมีกฎเกณฑ์บังคับใช้ เยี่ยมชมลูกจ้างในสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน

การโฆษณาตำแหน่งงาน

การโฆษณาตำแหน่งงาน (การโฆษณา) ไม่สามารถมีอัตราค่าจ้างที่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างและสิทธิประโยชน์ขั้นต่ำสุดของพนักงาน

เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าการโฆษณาตำแหน่งงาน(Job ads)ของเรา

หากท่านพบการโฆษณาที่ท่านคิดว่าละเมิดกฎหมาย ท่านสามารถแจ้งให้เราทราบโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของท่าน โดยไปที่หน้ารายงานปัญหาโดยไม่ระบุชื่อ(Report an issue anonymously)ได้ทันที

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในฐานะแนวทางปฏิบัติ ลูกจ้างที่อายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไป ควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $23.23 หรือ $29.04 หากพวกเขาไม่มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง ท่านสามารถใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างออนไลน์ของเรา (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับงานต่างๆ

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ คือค่าจ้างขั้นต้นทั้งหมดของลูกจ้าง (จำนวนเงินค่าจ้างก่อนหักภาษี) นายจ้างต้องเก็บภาษีจากค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้าง

สำนักงานภาษีออสเตรเลีย (Australian Taxation Office – ATO) ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับภาษี และกองทุนเงินเกษียน (superannuation) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดู เว็บไซต์ ATO

ลูกจ้างสามารถรับค่าจ้างเป็นเงินสด เช็คหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารก็ได้ ลูกจ้างจะต้องได้รับเพย์สลิปสำหรับการจ่ายเงินทุกครั้ง

การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างในสถานที่ทำงาน

ลูกจ้างมีสิทธิที่จะเปิดเผยหรือปกปิดข้อมูลของตนที่เกี่ยวกับ

 • ค่าจ้าง
 • ข้อตกลงและเงื่อนไขการจ้างงาน

นายจ้างไม่สามารถดำเนินการอันไม่พึงประสงค์ต่อลูกจ้าง

 • เนื่องจากสิทธิเหล่านี้ หรือ
 • เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกจ้างปัจจุบันหรือลูกจ้างในอนาคตใช้สิทธิเหล่านี้

การดำเนินการอันไม่พึงประสงค์หมายถึงการกระทำซึ่งอาจผิดกฎหมายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเหตุผลแห่งการกระทำนั้น ๆ เช่น การไล่ออกเพราะลูกจ้างเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างของตนให้ผู้อื่นทราบ

เชิญอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าความลับเรื่องค่าจ้าง(Pay secrecy)ของเรา

การห้ามข้อกำหนดให้เก็บข้อมูลค่าจ้างเป็นความลับ

ข้อกำหนดให้เก็บข้อมูลค่าจ้างเป็นความลับ คือ กฎในสัญญาจ้างงานเอกสารกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับอุตสาหกรรมหรืออาชีพ หรือข้อตกลงต่าง ๆ ที่ห้ามลูกจ้างหรือลูกจ้างในอนาคตเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างและเงื่อนไขการทำงานของตนให้ผู้อื่นทราบ

ข้อกำหนดให้เก็บข้อมูลค่าจ้างเป็นความลับจะถูกห้ามระบุไว้ในเอกสารดังต่อไปนี้ โดยวันเริ่มบังคับใช้จะแตกต่างกัน

 • สัญญาการจ้างงานที่ทำใหม่
 • สัญญาการจ้างงานฉบับปัจจุบัน
 • เอกสารกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำและเงื่อนไขสำหรับอุตสาหกรรมหรืออาชีพหรือข้อตกลงทั้งที่ทำใหม่หรือที่มีอยู่ในปัจจุบัน

เชิญอ่านข้อมูลว่าประกาศห้ามนี้มีผลบังคับใช้กับกรณีใด ณ ขณะนี้ได้ที่หน้าความลับเรื่องค่าจ้าง(Pay secrecy)ของเรา

งานที่ไม่ได้รับค่าจ้าง

มีบางกรณีที่ผู้ทำงานจะไม่ได้รับค่าจ้างสำหรับงานที่พวกเขาทำ

ถ้าลูกจ้างต้องรับการอบรมในฐานะส่วนหนึ่งของงาน พวกเขาต้องได้รับค่าจ้างสำหรับชั่วโมงเหล่านั้น

งานอะไรบ้างที่ได้รับอนุญาตให้ทำได้โดยไม่ได้ค่าจ้าง ดูได้ที่หน้า งานที่ไม่ได้รับค่าจ้างของเรา

ถ้าท่านยังไม่แน่ใจว่างานนั้นควรได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้างโทรหาเราหรือทำการ สอบถามผ่านช่องทางออนไลน์

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

 • ใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างของเรา (Pay Calculator) เพื่อคำนวณอัตราค่าจ้าง ค่าทำงานนอกเวลา และเบี้ยเลี้ยง
 • ใช้แอพบันทึกชั่วโมงของข้าพเจ้า (Record my hours app) เพื่อติดตามเวลาของท่านในสถานที่ทำงาน
 • ตรวจเช็คหน้าเพย์สลิป (Pay slips page) เพื่อเรียนรู้ว่าในเพย์สลิปนั้นมีอะไรรวมอยู่บ้าง และดูแบบฟอร์มมาตรฐานของเรา