วันหยุดราชการ

ลูกจ้างทุกคนได้รับอนุญาตให้หยุดงานได้ในวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม นายจ้างสามารถขอให้ลูก จ้างทำงานได้ ลูกจ้างสามารถปฏิเสธได้ หากพวกเขามีเหตุผลสมควร (reasonable grounds)

ไปที่หน้า รายชื่อวันหยุด ราชการของเรา สำหรับรายชื่อวันหยุดราชการในรัฐหรือเขตมณฑลของท่าน

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับวันหยุดสาธารณะ (วันหยุดราชการ)

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดราชการ

ลูกจ้างประเภทเต็มเวลา

และไม่เต็มเวลาที่ไม่ได้ทำงานในวันหยุดราชการจะได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างต่ำสุดสำหรับชั่วโมงธรรมดาที่พวกเขาทำตามปกติของวันนั้น

ลูกจ้างบางคนที่ทำงานในวันหยุดราช การต้องได้รับค่าจ้างในอัตราค่าทำงานนอกเวลา (penalty rate) ซึ่งมีอัตราสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

วันหยุดราชการระหว่างการลาแบบอื่น

เมื่อลูกจ้างลาหยุดประจำปีหรือลาป่วย พวกเขาจะยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน การจ่ายเงินนี้ไม่ได้มาจากงบสำหรับการลาของลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม วันหยุดราชการวันนั้นต้องตรงกับวันที่ลูกจ้างคนนั้นทำงานตามปรกติ

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้เครื่องคำนวณค่าจ้างของเรา (Pay Calculator) เพื่อหาอัตราค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน