Thai - ไทย

ลูกจ้างทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลียมีสิทธิในสถานประกอบการอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งรวมถึงแรงงานต่างด้าวหรือผู้ถือวีซ่าด้วย 

ผู้ว่าจ้างทุกคนในออสเตรเลียต้องปฏิบัติตามกฎหมายในสถานประกอบการ ถึง แม้ว่าคนงานของพวกเขาจะถือวีซ่าอยู่ก็ตาม

เราสามารถช่วยท่านให้เข้าใจสิทธิ และความรับผิดชอบในสถานประกอบการของท่านได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการทำงานในออสเตรเลีย

 

เริ่มต้น

ดูแนวปฏิบัติในการเริ่มงานใหม่ของเรา ดูแนวปฏิบัติในการเริ่มงานใหม่ของเรา (Guide to starting a new job) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

ค่าจ้าง

อัตราค่าจ้างขึ้นต่ำที่ต้องจ่ายให้ลูกจ้างนั้นมีอยู่หลายอัตราซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทงานของลูกจ้างคนนั้นๆ ในทางปฏิบัตินั้น ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 21 ปีขึ้นไปควรได้รับค่าจ้างอย่างน้อยชั่วโมงละ $23.23 หรือ $29.04 หากพวกเขาไม่ได้มีสิทธิลางานโดยได้รับค่าจ้าง

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ดูได้ที่หน้าการจ่ายเงินค่าจ้างของเรา

หากลูกจ้างต้องรับการอบรม เข้าประชุมหรือ มีหน้าที่ในการเปิดหรือปิดธุรกิจ พวกเขาต้องได้รับค่าจ้างในจำนวนที่ถูกต้องสำหรับชั่วโมงทำงานทั้งหมด ลูกจ้างต้องได้รับการจ่ายค่าจ้างเป็นเงิน ไม่ใช่เป็นสินค้าหรือบริการต่างๆ เช่นอาหาร เสื้อผ้าหรือที่พัก

เอกสารคำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานชั่วคราว (Casual Employment Information Statement)

นายจ้างต้องให้ เอกสารคำชี้แจงข้อมูลการจ้างงานที่เป็นธรรม (Fair Work Information Statement) แก่ลูกจ้างใหม่ทุกรายก่อนเริ่มงาน หรือโดยเร็วที่สุดหลังจากเริ่มงานแล้ว

นายจ้างยังต้องให้ เอกสารคำชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างงานชั่วคราว (Casual Employment Information Statement) แก่ลูกจ้างใหม่ประเภทชั่วคราวทุกรายในคราวเดียวกันนั้นด้วย

เอกสารเหล่านี้ให้ข้อมูลแก่ลูกจ้างใหม่เกี่ยวกับสิทธิต่าง ๆ ในสถานที่ทำงาน ดาวน์โหลด

วันหยุดพักผ่อนและ การหยุดงาน

ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้ นี่เรียกว่า ‘การลา’ (‘leave’) ซึ่งรวมถึง:

  • การลาหยุดพักผ่อนโดยได้รับค่าจ้าง
  • การลาโดยได้รับค่าจ้างเมื่อพวกเขาป่วยหรือต้องดูแลใครสักคน
  • การลาเมื่อเขามีเด็กทารก

หาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า วันหยุดพักผ่อน และการหยุดงานของเรา

การยุติการจ้างงาน

ลูกจ้างอาจลาออกหรือถูกให้ออกจาก งาน (ไล่ออก)

เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องให้หมายแจ้ง (notice) ภายในระยะเวลาที่ถูกต้อง ใช้เครื่องคำนวณหมายแจ้งการยุติงาน และการจ่ายเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้างของเรา (Notice and Redundancy Calculator) เพื่อคำนวณระยะเวลาในการส่งหมายแจ้ง และสิทธิในการได้รับเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้าง (redundancy)

ต้องการความช่วยเหลือ หรือ?

เราสามารถช่วยท่านได้ หากท่านกำลังมีปัญหากับค่าจ้างหรือเงื่อนไขในสถานประกอบการของท่าน คุยกับเราในภาษาของท่านเอง ทุกคนมีสิทธิในที่ทำงานอย่างเดียวกันในออสเตรเลีย  โปรดดูวิดีโอสั้นๆของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมว่า Fair Work Ombudsman สามารถช่วยท่านได้อย่างไรในเรื่องการพิพาทในสถานประกอบการ โปรดดูหน้า ความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในสถานประกอบการของเรา

หากท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงาน แต่ท่านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ท่านสามารถรายงานปัญหานี้ให้เราทราบโดยไม่ระบุชื่อของ ท่านได้ด้วยเช่นกัน

ลูกจ้างจะไม่มีปัญหาสำหรับการติดต่อ Fair Work Ombudsman เพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิประโยชน์ของพวกเขา

คนทำงานทุกคนในออสเตรเลียมีการคุ้มครองในที่ทำงานอย่างเดียวกัน โปรดดูวิดีโอสั้นๆของเราเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม

 

โทรหาเรา

หากท่านต้องการใช้ล่าม โทรหาเราเพื่อใช้บริการแปล และล่าม (TIS) ที่ 131 450 เพื่อกำหนดเวลาที่จะพูดกับเราในภาษาของท่านเองโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย บอกพนักงานที่รับโทรศัพท์ว่าท่านพูดภาษาอะไร และขอให้พวกเขาโทรหาเราที่ 131 394 ท่านสามารถโทรมาที่ TIS จากนอกประเทศออสเตรเลียได้ที่หมายเลข+61 3 9268 8332

 สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงานหรือ? ท่านสามารถแจ้งเราเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้โดยไม่ต้องระบุชื่อของท่าน รายงานโดยไม่ต้องระบุชื่อเดี๋ยวนี้