วันหยุดพักผ่อนและ การหยุดงาน

ลูกจ้างสามารถลาหยุดได้ด้วยเหตุ ผลหลายประการ ซึ่งรวมถึง:

ลูกจ้างทุกคน ยกเว้นลูกจ้างประเภทชั่ว คราว (casual) มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำ หรับการลาหยุดพักผ่อน และเจ็บป่วยและการลาของผู้ดูแล

เมื่อลางาน ลูกจ้างต้องได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งไม่รวมค่าล่วง เวลา ค่าทำงานนอกเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงหรือเงินโบนัส

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน

ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน (ซึ่งรู้จักกันในนามว่า การลาหยุดประจำปี (annual leave)) จะอนุญาตให้ลูก จ้างได้รับค่าจ้างในขณะที่ลาหยุดงานได้

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการลาหยุดประจำปี

 

 

ลูกจ้างจะได้รับวันลามากแค่ไหน?

ลูกจ้างประเภทเต็มเวลา และไม่เต็มสามารถลาหยุดประจำปีได้ 4 สัปดาห์ต่อปี ลูกจ้างบางคนจะได้รับค่าจ้างพิเศษที่เรียกว่าการจ่ายเงินพิเศษสำหรับการลาประจำปี (annual leave loading)

ลูกจ้างประเภทชั่วคราวจะไมได้รับค่า จ้างสำหรับการหยุดงาน แต่สามารถขอลาหยุดพักผ่อนโดยไม่ได้รับค่าจ้างจากนายจ้างได้

จะลาหยุดพักผ่อนได้เมื่อไร?

ลูกจ้างเริ่มสะสมวันหยุดประจำปีตั้งแต่พวกเขาเริ่มทำงาน การลาหยุดประจำปีอาจ:

  • ช้เมื่อใดก็ได้ระหว่าง 12 เดือนแรกของการทำงาน
  • เป็นเวลานานเท่าใดก็ได้ ซึ่งรวมถึงทั้งวันหรือบางช่วงเวลาของวันก็ได้

นายจ้าง และลูกจ้างต้องตกลงกันว่าเมื่อ ไรจึงจะลาได้ นายจ้างสามารถปฏิเสธคำขอลาหยุดประจำปีของลูกจ้างได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุผลอันสมควรเท่านั้น

บางที นายจ้างสามารถแนะนำให้ลูกจ้างของพวกเขาลาหยุดประจำปีก็ได้

การสิ้นสุดการจ้างงาน

เมื่อสิ้นสุดการจ้างงาน ลูกจ้างจะได้รับการจ่ายเงินเป็นค่าวันลาหยุดประจำปีที่พวกเขาได้สะสมมาแต่ยังไม่ได้ลาหยุด

จำนวนที่จ่ายให้ต้องรวมเงินเพิ่มสำหรับการลาหยุดประจำปี (annual leave loading) หากลูกจ้างคนนั้นควรได้รับเงินเพิ่มจำนวนนั้นเมื่อเขาลาหยุด ระหว่างการจ้างงาน

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • เพื่อที่จะคำนวณการจ่ายค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนหรือวันลาป่วย และวันลาของผู้ดูแล ไปที่เครื่องคำนวณการลาของเรา (Leave Calculator)

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7191