Ngày lễ

Tất cả các nhân viên đều được nghỉ làm một ngày vào ngày nghỉ lễ. Tuy nhiên chủ nhân có thể yêu cầu nhân viên đi làm việc. Nhân viên có quyền từ chối yêu cầu này nếu có lý do chính đáng (reasonable grounds).

Hãy vào trang danh sách các ngày nghỉ lễ để biết danh sách những ngày lễ tại tiểu bang hay lãnh thổ của quý vị.

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về các ngày nghỉ lễ.

Tiền lương ngày lễ

Các nhân viên làm việc toàn thời và bán thời không làm việc vào ngày lễ sẽ được trả mức lương tối thiểu cho số giờ làm việc bình thường mà họ thường làm trong ngày hôm đó.

Một số nhân viên làm việc vào ngày lễ phải được trả mức lương đền bù (penalty rate). Mức lương này cao hơn mức lương tối thiểu của họ.

Ngày lễ nằm trong các ngày nghỉ phép khác

Khi nhân viên nghỉ phép thường niên hay nghỉ bệnh, họ vẫn được quyền hưởng lương ngày lễ. Tiền lương này không được trừ vào số ngày nghỉ còn lại của nhân viên. Tuy nhiên ngày lễ phải rơi vào ngày mà bình thường nhân viên sẽ làm việc.

Làm gì kế tiếp

  • Hãy sử dụng Bảng tính Lương bổng (Pay Calculator) của chúng tôi để tìm biết các mức lương ngày lễ