Chúng tôi làm gì

Fair Work Ombudsman (Giám sát viên Việc làm Công bằng) điều hành các luật lệ tại nơi làm việc ở Úc.

Các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho tất cả các chủ nhân và nhân viên đều miễn phí.

Chúng tôi:

  • cung cấp thông tin về các luật lệ tại nơi làm việc ở Úc
  • giúp các nhân viên và chủ nhân biết các quyền lợi và nghĩa vụ của họ
  • thẩm định và điều tra xem liệu các luật lệ tại nơi làm việc có được tuân thủ hay không
  • cưỡng hành các luật lệ tại nơi làm việc nếu chúng không được thực thi.

Tất cả mọi chủ nhân đều phải bảo đảm họ biết rõ những luật lệ nào áp dụng cho doanh nghiệp của mình và được kỳ vọng tuân thủ các luật lệ tại nơi làm việc. Hãy xem video ngắn của chúng tôi để tìm biết thêm. 

Fair Work Ombudsman tuyển dụng Thanh tra viên Fair Work để thúc đẩy và giám sát việc tuân thủ pháp luật tại nơi làm việc. Thanh tra viên Fair Work có các quyền hạn nhất định để thực hiện vai trò của họ, bao gồm quyền:

  • vào các nơi làm việc
  • kiểm tra công việc làm và phỏng vấn
  • yêu cầu cho xem hồ sơ.

Fair Work Ombudsman có nhiệm vụ giúp đỡ quý vị. Nhân viên sẽ không bị rắc rối vì đã liên lạc với Fair Work Ombudsman để hỏi các thông tin về lương bổng và các quyền lợi khác của họ. Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi để tìm hiểu thêm.

Chúng tôi trân trọng ý kiến đóng góp và khiếu nại của quý vị

Những ý kiến phản hồi của quý vị giúp chúng tôi cải thiện các dịch vụ của mình. Chính sách Đóng góp Ý kiến và Khiếu nại  (Feedback and Complaints Policy) giải thích cách thức chúng tôi xem xét các ý kiến đóng góp và giải quyết khiếu nại như thế nào.

Quý vị có thể cho chúng tôi biết ý kiến của quý vị về các dịch vụ của chúng tôi bằng cách điền Mẫu đóng góp ý kiến.