Nghỉ phép và nghỉ làm việc

Các nhân viên có thể xin nghỉ làm vì nhiều lý do bao gồm:

Tất cả các nhân viên, ngoại trừ những người làm việc phù động (casual), đều được quyền nghỉ phép, nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc người bệnh và được trả lương.

Khi nghỉ làm, các nhân viên sẽ được trả mức lương tối thiểu không tính tiền trả cho giờ làm phụ trội, mức lương đền bù (penalties), phụ cấp và tiền thưởng.

Lương nghỉ phép

Nhân viên nghỉ phép (còn được gọi là phép thường niên (annual leave)) được trả lương trong thời gian nghỉ làm việc.

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về nghỉ phép thường niên.

Nhân viên được nghỉ phép bao lâu?

Các nhân viên làm việc toàn thời và bán thời được nghỉ phép thường niên 4 tuần mỗi năm. Một số nhân viên sẽ được trả thêm một khoản tiền phụ trội được gọi là phụ khoản phép thường niên (annual leave loading).

Các nhân viên làm việc phù động (casual).sẽ không được trả lương khi nghỉ làm việc nhưng có thể xin chủ nhân cho nghỉ phép không lương.

Khi nào có thể xin nghỉ phép?

Các nhân viên bắt đầu tích lũy ngày nghỉ phép thường niên ngay khi vừa bắt đầu làm việc. Họ có thể xin nghỉ phép:

  • vào bất cứ lúc nào trong thời gian 12 tháng đầu làm việc
  • trong bao nhiêu lâu cũng được kể cả chỉ nghỉ một ngày hay vài giờ trong ngày.

Nhân viên phải thỏa thuận với chủ nhân về khi nào họ có thể bắt đầu nghỉ phép. Chủ nhân chỉ có thể từ chối yêu cầu xin nghỉ phép thường niên nếu việc từ chối này có lý do hợp lý.

Đôi khi chủ nhân cũng có thể yêu cầu nhân viên nghỉ phép thường niên.

Thôi việc

Khi thôi việc, nhân viên sẽ được trả lương cho số ngày nghỉ phép thường niên đã tích lũy được nhưng chưa nghỉ.

Khoản tiền được trả này phải bao gồm cả phụ khoản phép thường niên (annual leave loading) nếu như nhân viên này sẽ được trả phụ khoản khi nghỉ phép trong lúc còn làm việc.

Làm gì kế tiếp

  • Muốn tính lương nghỉ phép hay nghỉ bệnh và nghỉ chăm sóc, xin vào Bảng tính Nghỉ phép của chúng tôi (Leave Calculator)