Lương bổng việc làm

Khi nhân viên bắt đầu việc làm mới, họ cần:

 • kiểm tra tình trạng việc làm của họ
 • kiểm tra mức tiền lương tối thiểu của họ
 • lưu giữ giấy tờ, bao gồm số giờ đã làm và số tiền được trả.

Chủ nhân phải chắc chắn biết các quy định về tiền lương của nhân viên và các điều kiện khác về việc làm.

Các loại việc làm

Nhân viên có thể được thuê làm việc:

 • toàn thời gian
 • bán thời gian hoặc
 • phù động (casual).

Một nhân viên cũng có thể được thuê để làm việc theo hợp đồng có thời hạn, với các quy tắc được áp dụng. Truy cập Nhân viên làm việc theo hợp đồng có thời hạn.

Quảng cáo việc làm

Mức lương trong quảng cáo việc làm (quảng cáo) không được phép thấp hơn mức lương tối thiểu và quyền lợi của nhân viên.

Tìm biết thêm từ trang Quảng cáo Việc làm (Job ads) của chúng tôi.

Nếu thấy một quảng cáo mà quý vị cho là vi phạm pháp luật, quý vị có thể gửi cho chúng tôi một mật báo ẩn danh. Vào trang mạng Trình báo một vấn đề ẩn danh (Report an issue anonymously) ngay bây giờ.

Mức lương tối thiểu

Nhân viên được trả các mức lương tối thiểu khác nhau cho các việc làm khác nhau. Ví dụ: nhân viên từ 21 tuổi trở lên phải được trả lương ít nhất $24,10 mỗi giờ hoặc $30,13 mỗi giờ nếu không được nghỉ phép có hưởng lương. Quý vị có thể sử dụng Bảng tính Tiền lương (Pay Calculator) trực tuyến của chúng tôi để tìm hiểu mức lương tối thiểu của các việc làm khác nhau.

Mức lương tối thiểu là tổng số tiền lương (số tiền lương trước khi trừ thuế). Chủ nhân phải trừ thuế từ tiền lương của nhân viên.

Sở Thuế vụ Úc (Australian Taxation Office - ATO)  tư vấn và cung cấp thông tin về thuế và hưu bổng (superannuation). Để biết thêm thông tin, hãy truy cập Trang mạng ATO

Nhân viên có thể được trả lương bằng tiền mặt, bằng chi phiếu hoặc trả vào tài khoản ngân hàng. Nhân viên phải được phát phiếu lương cho mỗi lần nhận lương.

Chia sẻ thông tin về lương bổng tại nơi làm việc

Nhân viên có quyền chia sẻ hoặc không chia sẻ thông tin về:

 • lương bổng
 • các điều khoản và điều kiện tuyển dụng.

Chủ nhân không thể có hành động bất lợi đối với nhân viên:

 • vì những quyền này, hoặc
 • ngăn cản nhân viên hiện tại hoặc tương lai thực hiện các quyền này

Hành động bất lợi là hành động được thực hiện có thể là bất hợp pháp tùy thuộc vào lý do của hành động đó. Ví dụ: sa thải một nhân viên vì chia sẻ thông tin về tiền lương của họ.

Tìm hiểu thêm trên trang Bí mật Lương bổng (Pay secrecy) của chúng tôi.

Cấm các điều khoản bí mật lương bổng

Điều khoản bí mật về lương bổng là các quy tắc trong hợp đồng lao động, chế độ lương bổng hoặc thỏa thuận ngăn cản nhân viên hoặc nhân viên tương lai chia sẻ thông tin về lương bổng và điều kiện làm việc của họ.

Từ những ngày bắt đầu khác nhau, điều khoản bí mật lương bổng sẽ bị cấm đưa vào:

 • hợp đồng lao động mới
 • hợp đồng lao động hiện hữu
 • các chế độ lương bổng hoặc thỏa thuận mới hoặc hiện có.

Tìm hiểu những gì hiện áp dụng trên trang Bí mật lương bổng (Pay secrecy) của chúng tôi.

Nhân viên phải được trả lương cho công việc họ làm. Hãy xem video ngắn của chúng tôi để biết khái quát về tiền lương.

Tốt nhất là quý vị nên giữ riêng cho mình các hồ sơ ghi nhận số giờ quý vị làm việc để xem lương quý vị lãnh có đúng hay không. Quý vị có thể tải về máy ứng dụng miễn phí của chúng tôi Record my hours, để làm việc này. Hãy xem video ngắn của chúng tôi để tìm biết thêm. 

Việc làm Không được Trả lương

Có một ít trường hợp khi người nào đó có thể không được trả lương đối với công việc họ làm.

Nếu một nhân viên được huấn luyện trong khuôn khổ công việc của họ, họ phải được trả lương cho số giờ được huấn luyện này.

Tìm biết xem khi nào công việc được phép không trả lương trên trang mạng của chúng tôi trang công việc không được trả lương.

Nếu vẫn không chắc chắn một công việc nào đó có nên được trả lương hay không, xin quý vị gọi cho chúng tôi hay nêu thắc mắc trực tuyến.

Làm gì tiếp theo

 • Sử dụng Bảng tính Tiền lương (Pay Calculator) của chúng tôi để tính mức lương, mức lương đền bù (penalties) và các khoản phụ cấp
 • Sử dụng ứng dụng Chấm công của tôi (Record my hours app) để theo dõi số giờ quý vị đã làm
 • Xem trang phiếu lương (Pay slips page) để biết trên phiếu lương của quý vị có những gì và tìm phiếu lương mẫu của chúng tôi