Thôi việc

Một nhân viên có thể tự xin nghỉ việc hay bị sa thải (đuổi việc).

Muốn sa thải một nhân viên, chủ nhân phải thông báo cho họ biết bằng văn bản (notice) ngày làm việc cuối cùng của họ. Các nhân viên tự xin nghỉ việc không cần phải thông báo bằng văn bản – họ có thể thông báo bằng miệng.

Thông báo trước bao lâu?

Chủ nhân phải thông báo cho một nhân viên làm việc chính thức theo thời hạn thông báo tối thiểu dưới đây:

Thời gian làm việc  Thời hạn thông báo
1 năm trở xuống 1 tuần lễ
Từ trên 1 năm – 3 năm 2 tuần lễ
Từ trên 3 năm – 5 năm 3 tuần lễ
Trên 5 năm 4 tuần lễ

Nếu nhân viên trên 45 tuổi và đã làm việc cho chủ nhân ít nhất 2 năm, họ được thêm thời hạn thông báo là một tuần lễ.

Thông thường, các nhân viên cũng phải thông báo cho chủ nhân của họ cùng thời hạn thông báo nếu muốn xin nghỉ việc. Hãy dùng Bảng tính Thông báo và Cho Thôi việc (Notice and Redundancy Calculator) của chúng tôi để tìm biết thông tin về thời hạn thông báo tối thiểu.

Nhân viên không bị sa thải chỉ vì nêu thắc mắc hay khiếu nại về lương bổng hay quyền lợi tại nơi làm việc.

Hãy xem đoạn video ngắn của chúng tôi về chấm dứt làm việc.

Làm gì kế tiếp?