ปัญหาต่างๆ ในสถานที่ทำงาน

รู้จักคนที่ได้รับค่าจ้างไม่ถูกต้องหรือ? ได้ยินมาว่ามีธุรกิจหรือองค์กรใดได้กระทำความผิดอะไรรึเปล่า? เราสามารถช่วยท่านแก้ปัญหานี้ได้ หรือท่านสามารถให้ข้อมูลของท่านแก่เราโดยไม่ต้องระบุชื่อก็ได้ 

ทางเลือกที่ 1: รับความช่วยเหลือในการแก้ปัญหาในสถานที่ทำงาน

ท่านต้องการคำแนะนำในการแก้ปัญหาในสถานที่ทำงานของท่านหรือไม่?

กรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนทีละขั้นตอนของแนวปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อพิพาทในสถานที่ทำงานของเรา (Guide to resolving workplace disputes). หากท่านต้องการใช้บริการล่ามแปลภาษา ท่านสามารถโทรศัพท์หาบริการแปลและล่าม (TIS) ได้ที่หมายเลข 131 450 แล้วแจ้งพนักงานที่รับโทรศัพท์ถึงภาษาที่ท่านพูด และขอให้เขาติดต่อเรามาที่หมายเลข131 394 นอกจากนี้ ท่านยังสามารถโทรหา TIS จากนอกประเทศออสเตรเลียได้ที่หมายเลข  +61 3 9268 8332 

ท่านมีสิทธิได้รับค่าจ้าง และเงื่อนไขขั้นต่ำในสถานที่ทำงาน ถึแม้ว่าท่านจะทำผิดเงื่อนไขวีซ่าของท่านก็ตาม  เราได้ทำข้อตกลงกั กระทรวงกิจการภายใน (Department of Home Affairs) ว่า วีซ่าชั่วคราวนั้นจะไม่ถูกยกเลิก ในกรณีที่ผู้ถือวีซ่านั้นมาหาเราเพื่อขอความช่วยเหลือ ตราบเท่าที่พวกเขา :

  • มีสิทธิที่จะทำงานตามวีซ่าของพวกเขา 
  • เชื่อว่าพวกเขาถูกเอาเปรียบในสถานที่ทำงาน
  • ได้รายงานเกี่ยวกับสภาพในการทำงานของพวกเขาให้เราทราบ 
  • กำลังช่วยเหลือเราในการสืบสวน 

สิ่งนี่จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ:

  • พวกเขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขวีซ่าของตน เองในอนาคต
  • ไม่มีเหตุผลอื่นใดที่จะทำให้วีซ่าของพวกเขาต้องถูกยกเลิก (เช่นเหตุผลด้านความมั่นคงแห่งชาติ ความประพฤติ สุขภาพหรือการฉ้อฉล)

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิในสถานที่ทำงานสำหรับผู้ถือวีซ่าทุกคนที่ทำงานในออสเตรเลีย ที่เว็บไซต์กระทรวงกิจการภายใน external-icon.png

ทางเลือกที่ 2: รายงานเกี่ยวกับความกังวลในสถานที่ทำงานโดยไม่ระบุชื่อ

 หากท่านกังวลว่ามีคนไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในสถานที่ทำงาน แต่ท่านไม่ต้องการเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ท่านสามารถรายงานปัญหานี้มาที่เราโดยไม่ระบุชื่อได้  

พวกเราจะไม่ติดต่อท่านกลับไป แต่ข้อมูลที่ท่านให้เรามา:

  • จะช่วยเราในการวางแผนกิจกรรมต่างๆ ของเราทั้งในปัจจุบัน และในอนาคต  
  • อาจถูกนำไปแบ่งปันกับองค์กรอื่นๆ ของรัฐบาลคอมมอนเวลธ์ รัฐบาลรัฐ และรัฐบาลเขตมณฑล

รายงานโดยไม่ระบุชื่อ เดี๋ยวนี้

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

  • ใช้แอพบันทึกชั่วโมงของข้าพเจ้า (Record my hours app) เพื่อติดตามเวลาของท่านในสถานที่ทำงาน

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7295