การยุติการจ้างงาน

ลูกจ้างสามารถลาออกหรือถูกเลิกจ้าง (ไล่ออก)ได้

ในการที่จะไล่ลูกจ้างออกนั้น นายจ้างต้องให้หมายแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร (notice) เพื่อแจ้งวันสุดท้ายในการทำงานของเขา ลูกจ้างที่กำลังจะลาออกไม่จำเป็นต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร – พวกเขาสามารถลาออกด้วยคำพูดได้

ต้องแจ้งล่วงหน้ากี่วัน?

นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างถาวรทราบก่อนภายในระยะเวลาขั้นต่ำดังนี้:

ระยะเวลาทำงาน ระยะหมายแจ้ง
1 ปีหรือน้อยกว่า 1 สัปดาห์
มากกว่า 1 ปี –3 ปี 2 สัปดาห์
มากกว่า 3 ปี – 5 ปี 3 สัปดาห์
มากกว่า 5 ปี 4 สัปดาห์

ลูกจ้างจะได้เวลาในการรับหมายแจ้งเพิ่มหนึ่งสัปดาห์ หากเขาอายุเกิน 45 ปี และได้ทำงานให้นายจ้างผู้นั้นมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

ตามปกติ ลูกจ้างต้องให้หมายแจ้งในเวลาเท่ากันแก่นายจ้าง เมื่อเขาต้องการลาออกจากงาน ใช้เครื่องคำนวณหมายแจ้ง และจ่ายเงินชดเชยสำหรับตำแหน่งที่ถูกเลิกจ้างของเรา (Notice and Redundancy Calculator) เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับระยะการแจ้งขั้นต่ำ

ลูกจ้างต้องไม่ถูกเลิกจ้างงานเพราะถามคำถามหรือร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างหรือสิทธิในสถานที่ทำงานของพวกเขา

รับชมวิดีโอสั้นของเราเกี่ยวกับการยุติการจ้างงาน

 

 

สิ่งที่ต้องทำในลำดับต่อไป

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7189