Pagresolba ng mga alitan sa lugar ng trabaho

Kailangan mo ba ng tulong sa paglutas ng isyu o problema sa trabaho?  Narito ang ilang mga hakbang na maaari mong gawin upang lutasin ang mga isyu sa lugar ng trabaho:

Hakbang 1: Tukuyin ang isyu

Kung sa tingin mo ay hindi ka tumatanggap ng tamang sahod o mga karapatan sa trabaho, mahalagang pag-aralang mabuti kung ano talaga ang isyu. Maaaring makatulong ang pakikipag-usap sa isang kasamahan o kaibigang pinagkakatiwalaan mo upang matukoy kung ano ang problema, at kung sa tingin mo ito ay kailangang ayusin.

Mahalagang kumilos kaagad para hindi na lumala pa ang problema. 

Hakbang 2: Alamin ang batas

Isang madaling paraan sa pag-ayos ng mga isyu sa trabaho ang pagtiyak na sinusunod mo ang batas.

Alamin ang mga batas tungkol sa:

Maaari mo ring gamitin ang aming online na Kalkulador ng Sahod para kalkulahin ang minimum na tantos ng sahod, mga multa at mga allowance na kailangang bayaran.

Hakbang 3: Paglutas ng isyu sa lugar ng trabaho

Kapag natukoy mo na ang isyu at nalaman ang batas, makipag-ayos ng oras para kausapin ang iyong taga-empleyo o empleyado tungkol sa isyu. Dapat kang maghanda para sa talakayang ito sa pamamagitan ng pag-alam sa mga isyu na gusto mong pag-usapan. Makakatulong din ang maghanda ng ilang mga mungkahing magiging paraan para malutas ang isyu.

May ilang mga paraan upang lutasin ang isyu sa lugar ng trabaho, kabilang ang:

  • pagbibigay ng paliwanag tungkol sa mga karapatan sa lugar ng trabaho
  • pagbabayad ng mga utang na karapatan
  • Pag-update ng mahahalagang patakaran at mga pamamaraan
  • pagbibigay ng pagsasanay.

Kung sinubukan mo nang kausapin ang iyong taga-empleyo o empleyado, maaari mo pa ring talakayin ang iyong mga isyu sa pamamagitan ng pagsulat. Tandaan na:

  • malinaw sa ibalangkas ang isyu
  • kung may perang inutang, tukuyin ang halaga at para saan ito
  • sumangguni sa iyong nakaraang mga talakayan
  • isama ang mga pang-suportang impormasyon, tulad ng mga pay slip o mga naka-print na impormasyon sa website na ito o sa iba pang mga pinagkunan
  • bigyan ang iyong taga-empleyo o empleyado ng sapat na panahon upang makatugon
  • magtabi ng kopya ng sulat o email.

Hakbang 4: Humingi ng tulong sa amin

Kung sinunod mo ang mga hakbang sa itaas at hindi mo pa rin nalutas ang isyu, maaari kaming makatulong sa pagbibigay ng impormasyon at payo upang matulungan ang mga empleyado at taga-empleyo na maunawaan ang kanilang mga karapatan sa lugar ng trabaho.

Para makahingi sa amin ng tulong, magtanong online sa pamamagitan ng My account Aking akawnt) at sabihin sa amin ang tungkol sa mga isyu sa iyong lugar ng trabaho.

Kung mayroon ka nang account sa amin, pumunta sa pormularyo sa pagtatanong ngayon.

Wala ka pang account sa amin? Magrehistro sa My account, pagkatapos ay i-click ang ‘My enquiries’ (mga katanungan ko) para maisumite ang iyong tanong.

Kung kailangan mo ng interpreter, maaari mong tawagan ang Serbisyo ng  Tagasalin at Pag-iinterprete (TIS) sa 131 450 upang magtakda ng oras ng pakikipag-usap sa amin sa iyong wika nang libre. Sabihin sa opereytor ang wikang ginagamit mo at sabihin sa kanila na tumawag sa amin sa 131 394.

Maaaring interesado ka rin sa