Ang kabayaran para sa trabaho

Kapag ang isang empleyado ay magsisimula sa bagong trabaho dapat niyang:

 • suriin ang kaniyang katayuan sa pagtatrabaho
 • suriin ang kaniyang minimum na rate ng suweldo
 • Magtabi ang mga talaan kabilang ang mga oras ng trabaho at halaga na ibinayad sa kaniya.

Dapat tiyakin ng mga tagapag-empleyo na alam nila ang mga patakaran tungkol sa suweldo na kanilang mga empleyado at iba pang mga kondisyon.

Mga uri ng pagtatrabaho

- Ang isang empleyado ay maaaring kunin bilang:

 • full-time
 • part-time o
 • kaswal (casual).

Ang isang empleyado ay maaari ring matanggap sa isang fixed term contract, na may nakalapat na mga patakaran. Bisitahin ang Fixed term contract employees.

Mga anunsyo ng trabaho

Ang mga paanunsyo ng trabaho (ads) ay hindi maaaring magkaroon ng mga rata ng pasahod na mas mababa kaysa sa mga pinakamababang rata ng pasahod at karapatan ng isang empleyado.

Alamin ang karagdagan mula sa aming pahina ng Job ads.

Kung may makita kang isang anunsyo na sa tingin mo ay lumalabag sa batas, maaari kang magpadala sa amin ng isang hindi nagpakilalang sumbong. Magpunta ngayon sa Reporting an issue anonymously.

Mga pinakamababang rata ng pasahod

Iba't iba ang mga minimum na rate ng pasuweldo sa iba't ibang uri ng mga trabaho na lahat ng mga empleyado ay kailangang bayaran. Bilang isang gabay, ang empleyado na may gulang na 21 taon at mas matanda ay dapat na binabayaran ng hindi bababa sa $23.23 kada oras o $29.04 kung wala siyang bayad na bakasyon. Maaari mong gamitin ang aming online na Kalkulador ng Suweldo (Pay and Conditions Tool) upang malaman ang pinakamababang rate ng suweldo para sa iba't ibang mga trabaho

Ang minimum na rate ng suweldo ay ang gross na suweldo (ang halaga ng suweldo bago makaltasan ng buwis). Ang tagapag-empleyo ay kailangang kumuha ng buwis mula sa suweldo ng empleyado.

Ang Tanggapan ng Pagbubuwis sa Australya (Australian Taxation Office - ATO) ay nagbibigay ng payo at impormasyon tungkol sa buwis at superannuation (superannuation). Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang ATO website external-icon.png.

Ang mga empleyado ay maaaring bayaran ng cash, ng tseke o sa isang akawant sa bangko. Ang pay slip ay dapat na ibigay sa bawat pagbabayad.

Pagbabahagi ng impormasyon ng pasahod sa trabaho

Ang mga empleyado ay may karapatan na ibahagi, o hindi ibahagi ang impormasyon tungkol sa kanilang:

 • sahod
 • mga tuntunin at kundisyon ng trabaho.

Ang mga taga-empleyo ay hindi maaaring gumawa ng nakakasamang aksyon laban sa isang empleyado:

 • dahil sa mga karapatang ito, o
 • upang pigilan ang isang dati na o isang magiging empleyado sa paggamit ng mga karapatang ito.

Ang nakakasamang aksyon ay isang aksyon na ginawa na maaaring labag sa batas, depende sa dahilan para sa aksyon. Halimbawa, ang pagtitiwalag sa isang empleyado dahil sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang sahod.

Dagdagan ang iyong kaalaman mula sa aming pahina ng Pay secrecy.

Pagbabawal sa mga tuntunin ng paglilihim sa pasahod

Ang mga tuntunin ng paglilihin sa pasahod (pay secrecy) ay mga patakaran sa kontrata ng empleyado, mga award o mga kasunduan na pumipigil sa isang empleyado o magiging empleyado sa pagbabahagi ng impormasyon tungkol sa kanilang sahod at mga kundisyon ng trabaho.

Mula sa iba’t-ibang mga petsa ng pagsisimula, ang mga tuntunin ng paglilihim ng pasahod ay ipagbabawal na isama sa:

 • mga bagong kontrata ng trabaho
 • mga kontrata ng mga dati nang empleyado
 • mga bago o dati nang mga ‘award’ o kasunduan.

Alamin kung ano ang umiiral ngayon mula sa aming pahina ng Pay secrecy.

Hindi Nabayarang Trabaho

Mayroong mga limitadong sitwasyon kung saan hindi kinakailangang bayaran ang isang tao sa trabahong ginawa niya.

Kung ang isang empleyado ay nagsasagawa ng pagsasanay bilang bahagi ng kaniyang trabaho, kailangan siyang bayaran para sa mga oras na iyon.

Alamin kung kailan pinapayagan ang hindi binabayarang trabaho sa aming pahina ng mga hindi binabayarang trabaho.

Kung hindi ka pa rin sigurado kung dapat bayaran o hindi ang trabaho, tawagan kami o magtanong online.

Ano ang susunod na gagawin

 • Gamitin ang aming Kalkulador ng Suweldo (Pay and Conditions Tool) upang makalkula ang mga rate ng suweldo, multa, at mga allowance
 • Gamitin ang I-record aking mga oras na app (Record my hours app) upang subaybayan ang iyong mga oras sa trabaho
 • Tingnan ang pahina ng pay slip (Pay slips page) upang malaman kung ano ang dapat isama sa mga pay slip at hanapin ang aming template