Bakasyon ng magulang

Ang bakasyon ng magulang ay maaaring kunin kung:

  • Nanganak ang empleyado
  • Ang asawa ng empleyado o kinakasama ay nanganak
  • ang empleyado ay nag-ampon ng isang bata na wala pang 16 na taong gulang. 

Ang mga empleyado ay dapat na nagtrabaho sa kanilang mga tagapag-empleyo nang hindi bababa sa 12 buwan upang makakuha ng bakasyon ng magulang.

Panoorin ang aming maikling video tungkol sa bakasyon ng magulang.

Gaano karaming bakasyon ang nakukuha ng isang empleyado?

Ang mga empleyado ay maaaring kumuha ng 12 buwang walang bayad na bakasyon ng magulang at maaari silang humingi ng dagdag na 12 buwan.

Ang 12 buwang walang bayad na bakasyon ng magulang ay maaaring paghatian ng dalawang magulang, ngunit maaari lamang silang kumuha ng hanggang 8 linggong bakasyon nang sabayan.

May bayad na bakasyon ng magulang

Maaaring makakuha ng suweldo sa bakasyon ng magulang mula sa Pamahalaan ng Australya at mula sa kanilang tagapag-empleyo. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga may bayad na bakasyon ng magulang, bisitahin ang Centrelink – Parental Leave Pay external-icon.png.

Ilang araw na pabatid?

Ang mga empleyado ay kailangang magbigay sa kanilang mga tagapag-empleyo ng kahit mga 10 linggong pabatid (notice) bago simulan ang bakasyon ng magulang at dapat kumpirmahin ang mga petsa ng mga 4 na linggo bago simulan ang bakasyon.

Natatanging Bakasyon ng Buntis

Ang isang empleyado ay maaaring kumuha ng walang bayad na natatanging bakasyon ng buntis (na kilala bilang di-bayad na natatanging bakasyon ng buntis (unpaid special maternity leave)) kung:

  • siya ay may karamdaman na may kaugnayan sa pagbubuntis o
  • ang kanyang pagbubuntis ay nagtatapos pagkaraan ng 12 linggo dahil sa nakunan, pagpapalaglag o patay nang ipinanganak.

Ligtas na trabaho - ano ba ito?

Ang mga empleyadong nagdadalang-tao ay may karapatang magkaroon ng ligtas na trabaho (safe job) kung hindi nila magagawa ang kanilang karaniwang trabaho dahil sa pagdadalang-tao. Ang empleyado ay dapat magbigay sa kanyang tagapag-empleyo ng katibayan (hal. patunay ng doktor) tungkol sa pangangailangan ng isang ligtas na trabaho.

Kung walang ligtas na trabaho, ang empleyado ay maaaring kumuha ng may bayad na bakasyon (na kilala bilang bakasyon sa hindi ligtas na trabaho (no safe job leave)). Kailangang bayaran ng tagapag-empleyo ang bakasyon na ito hangga't ang empleyado ay nagtatrabaho sa tagapag-empleyo nang hindi bababa sa 12 buwan.

Pagbabalik sa trabaho mula sa bakasyon ng magulang

Kapag ang isang empleyado ay bumalik sa trabaho, siya ay may karapatan sa trabaho niyang ginagawa bago kumuha ng bakasyon ng magulang. Kailangan nilang bumalik sa trabahong ito kahit ibang tao na ang gumagawa nito habang sila ay nakabakasyon.