Mga pista opisyal

Lahat ng mga empleyado ay pinahihintulutang kumuha ng isang araw na bakasyon sa pista opisyal. Gayunman, maaaring hilingan ng tagapag-empleyo ang empleyado na magtrabaho. Ang isang empleyado ay maaaring tumanggi kung mayroon silang makatwirang dahilan (reasonable grounds).

Pumunta sa aming Pahina ng listahan ng mga pista opisyal para sa listahan ng mga pista opisyal sa inyong estado o teritoryo.

Panoorin ang aming maikling video tungkol sa mga pista opisyal.

Bayad sa pista opisyal  

Ang mga full-time at part-time na empleyado na hindi nagtatrabaho sa pista opisyal ay binabayaran ng kanilang minimum na rate ng suweldo para sa mga ordinaryong oras na karaniwang tinatrabaho nila sa araw na iyon

Ang ilang mga empleyado na nagtatrabaho sa pista opisyal ay dapat bayaran ng rate ng multa (penalty rate). Ito ay mas mataas kaysa sa kanilang mga minimum na rate ng suweldo.

Ang mga pista opisyal sa  panahon ng iba pang bakasyon  

Kapag ang isang empleyado ay kumuha ng taunang bakasyon o bakasyon ng maysakit, sila ay may karapatan na mabayaran para sa mga pista opisyal. Ang kabayarang ito ay hindi nanggagaling sa balanse ng bakasyon ng empleyado. Gayunman, ang pista opisyal ay dapat pumatak sa araw na ang empleyado ay karaniwang pumapasok.

Ano ang susunod na gagawin