तलब भर्पाइ तथा रेकर्ड वा अभिलेख राख्ने

रोजगारदाताहरूले हरेक कामदारको बारेमा निश्चित जानकारी राख्नु पर्दछ र तलब भर्पाइ (pay slip) दिनुपर्छ।   रेकर्ड राख्ने र तलब भर्पाइको जिम्मेवारीले कामदारले सही ज्याला र सुविधा पाएको सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ।

तलब भर्पाइ

कामदारहरूले तलब दिइएको एक कामकाजी दिनभित्रमा तलब भर्पाइ (pay slip) पाउनै पर्छ। यदि तपाईंको रोजगारदाताले तपाईंलाई तलब भर्पाइ दिएको छैन भने, माग गर्नुहोस्।

कामदारलाई तलब भर्पाइ अङ्ग्रेजीमा प्रदान गर्नुपर्छ,  कि विद्युतीय प्रति वा छापा प्रति।

तलब भर्पाइमा समावेश हुनुपर्ने कुराहरुः

 • रोजगारदाताको नाम
 • रोजगारदाताको ABN
 • कामदारको नाम
 • भुक्तानी गरेको मिति
 • भुक्तानी कहिलेसम्मको लागि हो त्यसको अवधि
 • भुक्तानीको कुल र जम्मा रकम

तलब भर्पाइमा बोनस, भत्ता, जरिवाना दर, कटौती र सुपरएनुएसन (superannuation) बारेमा पनि जानकारी हुनुपर्छ।

तलब भर्पाइमा हुन आवश्यक कुराहरूको पूरा सूचीका लागि र हाम्रो नमूना पाउन तथा डाउनलोड गर्न तलब भर्पाइ पृष्ठ मा जानुहोस्।

उत्तम अभ्यासका उपायहरू

 • तलब भर्पाइहरू सजिलो प्रिन्ट गर्न सकिने ढाँचामा निकाल्नुपर्छ।
 • कामदारले आफ्नो तलब भर्पाइ आफूले मात्र हेर्न सक्ने निश्चित गर्नुहोस्

रेकर्ड-राख्ने

रोजगारदाताले कामदारका लागि कुनै संख्या वा रेकर्ड राख्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। रोजगारदाताले 7 वर्षसम्मको लागि समय र तलबको रेकर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। रेकर्डहरू स्पष्ट बुझिने र अङ्ग्रेजीमा हुनुपर्छ। यदि कुनै कामदारले आफ्नो रेकर्ड हेर्न माग्छ भने रोजगारदाताले त्यसलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ।

रेकर्डहरू Fair Work निरीक्षकद्वारा पनि कुनै पनि समयमा निरीक्षण गर्न सक्छन्।

रेकर्डहरू गलत वा परिवर्तन हुनुहुँदैन। तपाईंले कुनै त्रुटिबारे सच्याउन सक्नुहुन्छ जबसम्म तपाईंले त्यस गल्तीको रेकर्ड राख्नुहुन्छ र यसलाई सच्याउने कारण दिनुहुन्छ।

रोजगारदाताले निम्न कुरामा रेकर्ड राख्नुपर्छः 

 • तलब
 • काम गरेको घण्टा, ओभरटाइम समेत
 • बिदा
 • रोजगारीको अन्त्य
 • सुपरएनुएसन (superannuation) योगदान
 • व्यक्तिगत लचकताको ब्यवस्था (Individual Flexibility Arrangements - IFA)
 • वार्षिक आम्दानीको ग्यारेन्टी
 • व्यवसायको हस्तान्तरण

कुन सूचनालाई रेकर्ड गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ भन्ने  थाहपाउन र हाम्रो रेकर्ड-राख्ने नमूना डाउनलोड गर्नका लागि, रेकर्ड-राख्ने पृष्ठ मा जानुहोस्।

यसपछि के गर्ने?   

 • हाम्रो तलब भर्पाइ नमूना (Pay slip template) प्रयोग गर्नुहोस्।
 • काममा तपाईंको समयलाई पहिल्याउन (Record my hours app) रेकर्ड माई आवर्स एप प्रयोग गर्नुहोस् ।
 • तपाईंको रेकर्ड राख्ने आवश्यक्तालाई व्यवस्थापन गर्न हाम्रो नमूना र निर्देशन प्रयोग गर्नुहोस्।

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 7452