Macedonian - македонски

Информациите на оваа страница можат да ви помогнат да разберете кои се вашите права и обврски на работа. Овие информации важат за повеќето луѓе што работат или вработуваат работници во Австралија.

Ако ви треба преведувач:

  • телефонирајте во Телефонската служба за писмено и усмено преведување (TIS) на 131 450 по цена на локален телефонски повик
  • кажете му на телефонистот од  TIS кој јазик го зборувате
  • замолете го телефонистот од  TIS да телефонира на Fair Work Infoline на 13 13 94.

Притиснете на врските подолу за да ги најдете информациите што ви се потребни.

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

pdfButtonLong

Page reference No: 2817