Somali - Soomaali

Macluumaadka boggan ku yaal waxay kaa caawin karaan inaad fahamto xuquuqdaada iyo waajibaadkaaga xagga shaqada. Macluumaadkan waxay khuseeyaan badiba dadka shaqeeya, ama loo shaqeeyo halkan Australia.

Haddii aad u baahan tahay turjumaan:

  • ka wac Adeegga Fasiraadda iyo Turjumaanka Afka ah (TIS) taleefanka 131 450 oo ah qiimaha wicitaanka degaanka
  • U sheeg xiriiriyaha TIS luqadda aad u baahan tahay
  • Weydii xiriiriyaha TIS inuu ka waco Fair Work Infoline taleefanka 13 13 94.

Riix xiriirka hoose si aad u hesho macluumaadka aad doonayso.

Want to save this information for later?

If you might need to read this information again, save it for later so you can access it quickly and easily.

Page reference No: 2824